Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Kultury w Gozdnicy

Konkurs fotograficzny - regulamin

Utworzono dnia 06.01.2021

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - „Zima na Twoim podwórku”


1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Gozdnicy. 

2. Celem konkursu jest zaangażowanie społeczności lokalnej do działań twórczych, w których za pomocą środka wyrazu, jakim jest fotografia można wziąć aktywny udział w promowaniu swojej miejscowości. 

3. Warunki konkursu: 
    • W konkursie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące Gozdnicę. 
    • Nie ma limity wiekowego. 
    • Uczestnik ma za zadanie wykonanie fotografii, w której przedstawi aktualną porę roku w Gozdnicy.
    • Fotografia może być wykonana w dowolny sposób, za pomocą smartfona, czy aparatu fotograficznego. Stylistyka również jest dowolna od artystycznej po dokumentalną. 
    • Tematem przewodnim jest „Zima na Twoim podwórku”. 
    • Uczestnik po wykonaniu fotografii przesyła ją na adres:  dk.gozdnica@gmail.com lub w wiadomości prywatnej na portalu Facebook. 
    • Do nadesłanego zdjęcia uczestnik załącz dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy i nr telefonu. 
    • Konkurs odbywa się wyłącznie w domenie cyfrowej. 
    • Organizator umieszcza nadesłane zdjęcia na swoim profilu, na portalu Facebook. 
    • Zwycięża fotografia, która uzyska najwięcej polubień.
    • Organizator funduje nagrodę dla zwycięzcy w konkursie. 
    • Prace należy przesyłać do 17 stycznia 2021 r.
    • Głosowanie będzie trwało od 18 stycznia 2021 r. do 24 stycznia 2021 r.
    • Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi najpóźniej do 26 stycznia 2021 r.  
    • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości nadesłanych zdjęć dostosowując je do możliwości umieszczenia na własnym profilu społecznościowym. 

4. Prawa Autorskie:
Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego opiekun prawny, udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z autorskich praw do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 
    • Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
    • Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
    • Rozpowszechnianie w sieci internetowej oraz w sieciach zamkniętych;
    • Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych i promocyjnych Organizatora,
    • Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

5. Postanowienia końcowe: 
    • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 
    • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej w mediach społecznościowych na profilach Organizatora (Facebook) 
    • Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 
    • Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. 
    • Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 
    • Interpretacja zapisów Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 
    • Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem Konkursu i akceptacją wszystkich jego zapisów.
    • Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 6.01.2021 r.

6. Ochrona danych osobowych (RODO)
    • Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody przez osoby uczestniczące (bądź w przypadku osób niepełnoletnich przez ich opiekunów prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
    • Dom Kultury w Gozdnicy jako administrator danych osobowych zapewnia danym osobowym pełną ochronę przez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa. 
    • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w konkursie bez ich podania nie jest możliwy. 
    • Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. 
    • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
    • Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
    • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny