Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Kultury w Gozdnicy

Konkurs „Aktywności w dobie pandemii” - regulamin

Utworzono dnia 11.01.2021

REGULAMIN KONKURSU - „Aktywności w dobie pandemii”


1. Organizatorami konkursu są: Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dom Kultury w Gozdnicy 

2. Celem konkursu jest zaangażowanie społeczności lokalnej do działań twórczych, w których za pomocą dowolnego środka wyrazu uczestnik wypowie się na temat hasła: „Aktywności w dobie pandemii”.

3. Warunki konkursu:

    • W konkursie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące Gozdnicę. 
    • Nie ma limitu wiekowego. 
    • Uczestnik ma za zadanie wykonanie dzieła w dowolnej formie: np. zdjęcie, filmik, praca plastyczna, wiersz.
    • Uczestnik po wykonaniu dzieła umieszcza je w komentarzu, pod postem konkursowym, na portalu społecznościowym Facebook: Gozdnica Twoje Miasto.  W przypadku pracy plastycznej uczestnik umieszcza fotografię dzieła.
    • Konkurs odbywa się wyłącznie w domenie cyfrowej.  
    • Zwyciężają dzieła, które uzyska najwięcej polubień.
    • Organizator funduje nagrody dla zwycięzców konkursu. 
    • Konkurs rozpoczyna się 11 stycznia i trwa do 31 stycznia  2021r.
    • Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 31 stycznia 2021 r.

4. Prawa Autorskie:
       
Z chwilą opublikowania pracy-dzieła na profilu społecznościowym (Facebook) Gozdnica Twoje Miasto, uczestnik udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z autorskich praw do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 
    • Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
    • Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
    • Rozpowszechnianie w sieci internetowej oraz w sieciach zamkniętych;
    • Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych i promocyjnych Organizatora,
    • Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

 5. Postanowienia końcowe:
       
    • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 
    • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej w mediach społecznościowych na profilach Organizatora (Facebook) 
    • Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 
    • Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji dzieła w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. 
    • Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 
    • Interpretacja zapisów Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
    • Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 11.01.2021 r.

 6. Ochrona danych osobowych (RODO)
       
Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody przez osoby uczestniczące (bądź w przypadku osób niepełnoletnich przez ich opiekunów prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 


Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem Konkursu i akceptacją wszystkich jego zapisów.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny